Maloobchodné podmienky

Ceny uvedené v internetovom obchode platia iba pri nákupe cez internetový obchod s doručením kuriérom na dobierku.

 

Tieto obchodné podmienky neplatia pre fyzické osoby - podnikateľov, ani pre právnické osoby.

Tie nemajú napríklad podľa zákona možnosť vrátiť tovar do 14 pracovných dní bez udania dôvodu.

Odoslaním objednávky potvrdzujete súhlas s nižšie uvedenými obchodnými podmienkami. V prípade zadania neplatných údajov nebude tovar vyexpedovaný, čím kúpna zmluva zaniká.

 

1.VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1.1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú práva, povinnosti a obchodné vzťahy, ktoré vznikajú medzi Predávajúcim a Kupujúcim na základe objednávky tovaru zo strany Kupujúceho, vystavenej cez elektronický obchod prevádzkovaný Predávajúcim na www.v-tac-shop.sk (ďalej len „e-shop“).

1.2. Za Predávajúceho sa v týchto VOP považuje spoločnosť V-TAC, s.r.o., so sídlom M. Benku 2341/9, 955 01 Topoľčany, IČO: 47553413, DIČ: 2023954757, IČ DPH: SK 2023954757, (ďalej len „predávajúci“).

1.3. Za Kupujúceho sa v týchto VOP považuje spotrebiteľ, t.z. fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní kúpnej zmluvy s Predávajúcim nekoná v rámci svojej obchodnej alebo podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania.

1.4. Kupujúci vystavením objednávky cez e-shop Predávajúceho prejavuje súhlas s týmito VOP.

1.5. Orgán, vykonávajúci dozor, je Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj, Staničná 9; P.O. Box 49/A; 950 50, Nitra 1

1.6. Právne vzťahy Predávajúceho so spotrebiteľom výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákona, Občianskeho zákonníka, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa, zákona č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji a zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode., v znení neskorších predpisov.

 

2.OBJEDNÁVANIE TOVARU

2.1. Predmetom objednávky môže byť tovar umiestnený v e-shope Predávajúceho v čase vystavenia objednávky. Pre vystavenie objednávky je nevyhnutné, aby kupujúci požadovaný tovar vložil do nákupného košíka, uviedol údaje nevyhnutné pre správne vybavenie objednávky, zvolil požadovaný dostupný spôsob doručenia a platby a objednávku odoslal. 

2.2. Objednávka je jednostranný právny úkon kupujúceho, vykonaný voči Predávajúcemu s cieľom získať na základe tejto objednávky požadovaný tovar a zaplatiť kúpnu cenu, platnú v čase vystavenia objednávky.

2.3. Odoslaním objednávky, formálne aj vecne správnej, nevzniká medzi Predávajúcim a Kupujúcim kúpna zmluva. Kúpna zmluva vzniká až po preverení skladovej dostupnosti tovaru a telefonickom potvrdení objednávky zo strany internetového obchodu - teda predávajúceho. Online systém internetového obchodu potvrdí odoslanie objednávky informatívnym e-mailom na e-mailovú adresu, ktorú kupujúci uviedol v objednávke. Potvrdenie o odoslaní objednávky nie je potvrdením o prijatí objednávky Predávajúcim.

 

3.CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

3.1. Kúpna cena za tovar uvedený v e-shope je vždy uvedená v EUR vrátane DPH a recyklačných poplatkov.

3.2. Kupujúci je povinný za objednaný tovar zaplatiť kúpnu cenu platnú v čase vystavenia objednávky a to formou dobierky, v hotovosti pri prevzatí tovaru.

 

4.DODANIE TOVARU

4.1. Dodaním tovaru sa rozumie fyzické doručenie objednaného tovaru kupujúcemu na vopred určené miesto dodania uvedené kupujúcim v objednávke.

4.2. V prípade objednávky tovaru a následnom potvrdení objednávky zo strany predávajúceho - to znamená, že telefonicky kontaktujeme kupujúceho a potvrdíme mu skladovú dostupnosť tovaru a predbežný termín odoslania tovaru, bude tovar odovzdaný prepravnej službe na doručenie.

4.3. Predávajúci zasiela tovar na území SR na dobierku, prostredníctvom zmluvného prepravcu, spoločnosti GLS. Cena prepravy je od 4€ bez DPH - presná suma prepravy je vypočítaná v nákupnom košíku pred odoslaním objednávky.

4.4. Súčasťou dodávky tovaru je faktúra vystavená Predávajúcim. Faktúra obsahuje názvy dodaného tovaru, jeho množstvo, mernú jednotku, cenu tovaru, cenu za prepravu a identifikačné údaje Predávajúceho a Kupujúceho. Dňom zdaniteľného plnenia je deň vyskladnenia tovaru, t.z. odovzdanie tovaru prvému prepravcovi.

4.5. Kupujúci je pri preberaní tovaru povinný skontrolovať, či počet samostatných ucelených balení súhlasí s údajom na prepravnom liste zmluvného prepravcu a zároveň, či tieto balenia nie sú poškodené. V prípade nesúladu v počte balení alebo pri zjavnom poškodení niektorého z balení je kupujúci povinný zapísať zistené skutočnosti do prepravného listu alebo zásielku neprevziať. Takýto zápis bude dostatočným podkladom pre uplatnenie reklamácie voči prepravcovi.

4.6. Okamihom prevzatia dodaného tovaru prechádza nebezpečenstvo vzniku škody na kupujúceho.

4.7. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho až celkovým zaplatením kúpnej ceny tovaru podľa daňového dokladu vystaveného Predávajúcim.

4.8. Zodpovednosť predávajúceho za vady, na ktoré sa vzťahuje záruka nevzniká, ak tieto vady boli spôsobené po prechode nebezpečenstva škody na tovare vonkajšími udalosťami a nespôsobil ich predávajúci alebo osoby, s ktorých pomocou predávajúci plnil svoj záväzok.

 

Predávajúci má právo jednostranne zrušiť objednávku, ktorú nie je možné záväzne akceptovať z dôvodu nesprávne uvedených údajov na objednávke, a to najmä chybne uvedený email alebo telefónne číslo kupujúceho.

Predávajúci má právo jednostranne zrušiť objednávku a to aj záväzne akceptovanú v prípade, že objednaný tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru alebo z dôvodov vyššej moci. V prípade, že táto situácia nastane, je predávajúci povinný  kontaktovať kupujúceho telefonicky alebo písomnou formou (faxom, e-mailom alebo poštou) za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, je predávajúci povinný vrátiť túto sumu v lehote 15 kalendárnych dní od stornovania objednávky resp. kúpnej zmluvy, a to bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim písomnou formou (faxom, e-mailom alebo poštou).

Predávajúci má právo jednostranne zrušiť objednávku, a to aj akceptovanú v prípade, že údaje uvedené kupujúcim v objednávke sa javia ako zrejme nesprávne alebo nepravdivé alebo v prípade, že nie je možné oznámiť a/alebo odoslať kupujúcemu záväznú akceptáciu objednávky.

 

5.ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

5.1. Kupujúci má v súlade so zákonom č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji právo odstúpiť od uzavretej kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote do 14 pracovných dní od dňa prevzatia tovaru.

5.2. Za odstúpenie kupujúceho od kúpnej zmluvy sa považuje odoslanie písomného odstúpenia spolu s predmetným tovarom predávajúcemu v lehote do 14 pracovných dní. V písomnom odstúpení od zmluvy je zároveň uvedené číslo bankového účtu Kupujúceho.

5.3. Kupujúci v prípade odstúpenia od zmluvy doručí tovar na vlastné náklady osobne alebo ako doporučenú a poistenú poštovú zásielku na adresu predávajúceho (článok 1, bod 1.2.). Tovar zaslaný na dobierku nebude Predávajúcim prevzatý.

5.4. Tovar, vrátený pri odstúpení od zmluvy, musí byť v pôvodnom stave, nepoškodený, neopotrebovaný. V takomto prípade Predávajúci vráti Kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu tovaru v lehote do 15 dní od odstúpenia Kupujúceho od zmluvy prevodom na bankový účet Kupujúceho podľa 5.2.

5.5. Pokiaľ bude Kupujúcim vrátený tovar poškodený alebo opotrebovaný, vzniká Predávajúcemu právo na náhradu primeranej škody.

 

6.REKLAMÁCIE

6.1. Predávajúci poskytuje na tovar zákonnú záručnú dobu 24 mesiacov, pokiaľ nie je uvedená dlhšia záručná doba.

6.2. Predávajúci počas trvania záručnej doby zodpovedá kupujúcemu za všetky dohodnuté vlastnosti predmetu zmluvy a za to, že bude tovar dodaný v dohodnutom množstve, akosti a že si tieto vlastnosti počas záručnej doby zachová.

6.3. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru Kupujúcim.

6.4. Reklamácie môže kupujúci uplatniť písomne na adresu sídla predávajúceho v nasledovných prekluzívnych lehotách:

a.      v lehote 24 hodín od prevzatia tovaru môže uplatniť reklamáciu:

- na druh
- na množstvo
- na zjavné vady

b.      v záručnej lehote 24 mesiacov od prevzatia tovaru na chyby akostné a skryté.

6.5. Kupujúci v prípade reklamácie doručí tovar spolu s popisom zistených vád a kópiou faktúry osobne, alebo ako doporučenú a poistenú poštovú zásielku na adresu predávajúceho (článok 1, bod 1.2.). Tovar zaslaný na dobierku nebude Predávajúcim prevzatý.

6.6. Predávajúci sa zaväzuje posúdiť a vyriešiť reklamáciu najneskôr v zákonnej lehote 30 dní.

6.7. V prípade oprávnenej reklamácie doručí Predávajúci opravený resp. vymenený tovar Kupujúcemu na vlastné náklady.

6.8. Záruka sa vzťahuje na výrobné vady tovaru a vady, ktoré neboli spôsobené nesprávnym, neodborným a nešetrným zaobchádzaním, mechanickým poškodením, opotrebovaním alebo vplyvom vyššej moci.

6.9. Postup reklamácie a spôsob odstránenia vád tovaru rieši Reklamačný poriadok, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou Všeobecných obchodných podmienok.

 

7.OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

7.1. Predávajúci prehlasuje, že všetky osobné údaje, ktoré kupujúci poskytne predávajúcemu, budú spracovávané, zhromažďované a uchovávané iba za účelom riadneho plnenia objednávky a v súlade so zákonom č. 428/2002 Z.z. O ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov.

7.2. Kupujúci vystavením objednávky súhlasí so spracovaním a uchovávaním jeho osobných údajov, má právo prístupu k svojim osobným údajom, právo ich aktualizácie a právo kedykoľvek tento súhlas písomne odvolať.

7.3. Predávajúci prehlasuje, že získané osobné údaje neposkytne tretej osobe, pokiaľ to nie je nevyhnutné pre činnosti spojené s distribúciou tovaru a úhrady za tovar.

 

Spoločnosť V-TAC, s.r.o., so sídlom M. Benku 2341/9, 955 01 Topoľčany, (ďalej len „Predávajúci“), prevádzkuje elektronický obchod a v súlade s Občianskym zákonníkom,  so zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a zákonom č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji vydáva pre Kúpne zmluvy uzatvorené prostredníctvom elektronického obchodu na stránke www.v-tac-shop.sk tento Reklamačný poriadok.